Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Návrh rezervačného informačného systému
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom práce je zozbierať, analyzovať a navrhnúť spracovanie študijných ukazovateľov PEVŠ, pomocou nástroja nástroja BI. V teoretickej časti je potrebné rozobrať problematiku BI, ako nástroja pre podporu analýzy a rozhodovania. Je nutné zadefinovať štruktúru spracovania dát a zdroj dát a popísať princípy realizácie BI pre potreby diplomovej práce. Praktická časť bude obsahovať spracovanie a vizualizáciu jednotlivých dátových modelov a dimenzii zozbieraných dát PEVŠ. Záverečným výstupom práce bude grafické zobrazenie stavu študijných aktivít ako možného nástroja na podporu rozhodovania pre TOP management PEVŠ.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia