Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Aplikácia IPv6 v korporátnej počítačovej sieti
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Anotácia: Práca bude venovaná návrhu a implementácii protokolu IPv6 v existujúcej sieti pre menšiu firmu. Dôraz bude kladený na vytvorenie adresného plánu a analýzu vhodného použitie jednotlivé mechanizmov špecifických pre IPv6 protokol. 1. Osvojte si teoretické znalosti problematiky sieťových protokolov, a návrhu počítačovej siete pre organizáciu s viacerými geograficky oddelenými pobočkami s použitím protokolu IPv6 a s pripojením takejto siete na Internet. Zostavte zoznam komunikačných požiadaviek na sieť v danej organizácii. 2. Navrhnite topológiu siete - navrhnite použité sieťové komponenty a technológie a celá štruktúra siete, tak aby vo firme boli prostredníctvom jednej siete zabezpečené všetky komunikačné požiadavky. 3. Nakonfigurujte danú topológiu v zvolenom simulačnom prostredí. 4. Vyhodnoťte základné parametre siete a implementovaných služieb – overte správnosť konfigurácie.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia