Aug 7, 2020   11:10 a.m.      Štefánia        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Basic information

Type of work:
Final thesis
Topic:
Okolnosti vylučujúce protiprávnosť a ich uplatnenie v medzinárodnom investičnom práve
State of topic:
approved (prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Law
Supervising department: Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov - UMEP FP
Max. no. of students:
2
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Annotation: Medzinárodná arbitrážna prax nedávno zaznamenala uplatnenie okolností vylučujúcich protiprávnosť konania štátu v medzinárodnej investičnej arbitráži pod záštitou ICSID Strediska a v medzinárodnej investičnej arbitráži podľa NAFTA. Konkrétne išlo o uplatnenie inštitútu krajnej núdze a protiopatrení, pričom na rozdiel od akceptovaného uplatnenia krajnej núdze bola aplikácia protiopatrení vnímaná veľmi negatívne.Diplomant by sa mal v diplomovej práci na uvedenú tému zaoberať príčinou rozdielneho ponímania vhodnosti využitia oboch inštitútov v medzinárodnom investičnom práve, prípadne aj porovnaniu s aplikáciou obdobných inštitútov v rámci práva WTO.

There are no limitations of the topic