13. 7. 2020  12:06      Margita        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Záverečná práca
Názov témy: Okolnosti vylučujúce protiprávnosť a ich uplatnenie v medzinárodnom investičnom práve
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov - UMEP FP
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M., MCIArb
Anotácia:
Medzinárodná arbitrážna prax nedávno zaznamenala uplatnenie okolností vylučujúcich protiprávnosť konania štátu v medzinárodnej investičnej arbitráži pod záštitou ICSID Strediska a v medzinárodnej investičnej arbitráži podľa NAFTA. Konkrétne išlo o uplatnenie inštitútu krajnej núdze a protiopatrení, pričom na rozdiel od akceptovaného uplatnenia krajnej núdze bola aplikácia protiopatrení vnímaná veľmi negatívne.Diplomant by sa mal v diplomovej práci na uvedenú tému zaoberať príčinou rozdielneho ponímania vhodnosti využitia oboch inštitútov v medzinárodnom investičnom práve, prípadne aj porovnaniu s aplikáciou obdobných inštitútov v rámci práva WTO.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia