Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudby
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Fakulta: Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Anotácia:
1. Špecifikujte metodológiu návrhu a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudby. 2. V súlade so špecifikovanou metodológiou v bode 1. návrhnite a realizácia webovú aplikáciu podporujúcu tvorbu hudby. 3. Navrhnite metodológiu testovania realizovanej webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudby. 4. Vykonajte testovanie webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudby v súlade s metodológiou navrhnutou v bode 3. 5. Vykonajte ohodnotenie dosiahnutých výsledkov na zálade údajov získaných z testov realizovaných podľa bodu 4.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia