14. 7. 2020  11:47      Kamil        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Paneurópska vysoká škola


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Využitie guerilla marketingu ako nástroja propagácie pre malé a stredné podniky
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta masmédií
Ústav:
Ústav mediálnych štúdií (FM)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace: Cieľom záverečnej bakalárskej práce bude analýza vybraných guerilla marketingových kampaní malých a stredných podnikov. Záverečná práca bude členená na dve časti. V prvej teoreticky orientovanej časti práce vymedzíme teoretické východiská guerilla marketingu. Popíšeme jeho formy, charakteristiku a postoje. Definujeme nové trendy využívané v guerilla marketingu V aplikačnej časti budeme analyzovať vybrané guerilla kampane malých a stredných podnikov. Vytvoríme komparáciu a stanovíme odporúčania pre efektívnejšie využitie.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení