25. 9. 2020  22:22      Vladislav        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Beh:
Bratislava
Garantujúce pracovisko: Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
Anotácia:
Práca je zameraná na problematiku spokojnosti zamestnancov v jednotlivých spoločnostiach na Slovensku. Autor práce by mal analyzovať, ktore faktory ovplyvňujú spokojnosť zamestnancov najviac v jednotlivých organizáciach a ktoré faktory menej. Cieľom práce je zostavenie preferenčného poradia faktorov, ktoré majú vplyv na spokojnosť zamestnancov v spoločnostiach na Slovensku.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia