Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Beh:
Bratislava
Garantujúce pracovisko:
Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
Anotácia:
Práca je zameraná na problematiku spokojnosti zamestnancov v jednotlivých spoločnostiach na Slovensku. Autor práce by mal analyzovať, ktore faktory ovplyvňujú spokojnosť zamestnancov najviac v jednotlivých organizáciach a ktoré faktory menej. Cieľom práce je zostavenie preferenčného poradia faktorov, ktoré majú vplyv na spokojnosť zamestnancov v spoločnostiach na Slovensku.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia