Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Komparácia podnikateľského prostredia krajín V4
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Zámerom diplomovej práce je zhodnotiť a analyzovať podnikateľské prostredie na základe vybraných faktorov okolia podniku, ktoré ovplyvňujú podnikanie na trhu v krajinách Vyšehradskej štvorky Poľsko, Maďarsko, Česko, Slovensko v súčasnom období a ich vývoj za obdobie minimálne piatich posledných rokov vrátane komparácie podnikateľského prostredia krajín V4. Cieľom práce bude porovnať, ktorá z krajín Vyšehradskej štvorky je príhodnejšia pre podnikanie.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia