21. 10. 2020  9:47      Uršuľa        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Konanie o porušení povinnosti vyplývajúcej z úniového práva členským štátom EÚ
Stav témy:
schválené (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Diplomová práca sa zaoberá súdnou ochranou voči členským štátom zakladajúcou sa na čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V tejto súvislosti analyzuje účel, podmienky a priebeh konania o porušení zmluvnej povinnosti členským štátom. Na základe konkrétnych rozhodnutí Súdneho dvora sa zaoberá otázkou vynútiteľnosti jeho rozsudkov a uplatnenia sankčného mechanizmu podľa čl. 260 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia