Aug 7, 2020   11:26 a.m.      Štefánia        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
State of topic:
approved (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Business
Supervising department:
Institute of Management and Marketing - FEP
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Cieľom diplomovej práce je analýza a dodržiavanie etických zásad v marketingovej komunikácii v podnikateľskej sfére. Teoretická časť bude obsahovať etické zásady a dodržiavanie etického kódexu, teoretické prístupy k marketingu, a marketingový mix. V praktickej časti bude práca zameraná na analýzu zhodnotenia etiky v aktivitách obchodných firiem v podmienkach Slovenskej republiky a vybraných krajín EÚ s konkrétnym zameraním na oblasť marketingovej komunikácie. Na základe výsledkov budú navrhnuté odporúčania v oblasti danej problematiky.

There are no limitations of the topic