Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
Anotácia: Cieľom diplomovej práce je analýza a dodržiavanie etických zásad v marketingovej komunikácii v podnikateľskej sfére. Teoretická časť bude obsahovať etické zásady a dodržiavanie etického kódexu, teoretické prístupy k marketingu, a marketingový mix. V praktickej časti bude práca zameraná na analýzu zhodnotenia etiky v aktivitách obchodných firiem v podmienkach Slovenskej republiky a vybraných krajín EÚ s konkrétnym zameraním na oblasť marketingovej komunikácie. Na základe výsledkov budú navrhnuté odporúčania v oblasti danej problematiky.

informaceK téme nie sú zadané žiadne obmedzenia