Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Formulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podniku
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko: Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia: Cieľom diplomovej práce bude na základe vypracovaných strategických analýz sformulovať podnikateľskú stratégiu vo vybranom medzinárodnom podniku.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia