Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
MOTIVÁCIE A MOTIVAČNÉ STRATÉGIE V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko: Ústav ekonomiky - FEP
Max. počet študentov:2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
Anotácia:
Cieľom teoretickej časti je popísať súčasný stav poznatkov v oblasti motivácie a motivačných stratégií v riadení ľudských zdrojov. Cieľom praktickej časti je zhodnotiť úroveň motivácie a motivačných stratégií v riadení zamestnancov konkrétneho podniku a navrhnúť možné zlepšenia.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia