Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Maďarska.
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekonomiky - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Priame zahraničné investície (PZI) svojimi účinkami prispievajú k hospodárskemu rastu a konkurencieschopnosti hospodárstva. Cieľom tejto práce je predstaviť vývoj a význam alokácií priamych zahraničných investícií do ekonomiky daného štátu.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia