7. 8. 2020  23:11      Štefánia        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Európsky vyšetrovací príkaz
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Peter Polák, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko: Ústav verejného práva - FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Vzájomné uznávanie justičných rozhodnutí v trestných veciach je jednou zo základných zásad Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Vzhľadom na skutočnosť, že justičná spolupráca v trestných veciach pri získavaní dôkazov pre iný členský štát je fragmentová v rôznych nástrojoch, jej realizácia je málo účinná. V máji roku 2014 bola prijatá Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach. Cieľom prijatia tejto smernice bolo vytvoriť jeden efektívny, transparentný , a flexibilný nástroj za účelom získania dôkazov v trestnom konaní, ktorý sa nachádza v inom členskom štáte. Uvedená smernica bola do právneho poriadku Slovenskej republiky transponovaná zákonom č. 236/2017 Z. z.o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Autor v práci svoju pozornosť venuje jednotlivým nástrojom justičnej spolupráce medzi štátmi EÚ ktoré umožňujú získať dôkaz v trestných veciach, ktorý sa nachádza v inom členskom štáte EU. Hlavnú pozornosť zameriava na smernicu o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach a venuje sa aj jej transpozícii do právneho poriadku Slovenskej republiky.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia