Aug 7, 2020   5:29 a.m.      Štefánia        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Policajná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie
State of topic:
approved (prof. JUDr. Peter Polák, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
Faculty:
Faculty of Law
Supervising department:
Ústav verejného práva - FP
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
Annotation:
Európska únia rozvíja policajnú spoluprácu, do ktorej sú zapojené všetky príslušné orgány členských štátov vrátane polície a iných orgánov presadzujúcich výkon práva v špecializovaných oblastiach predchádzania alebo odhaľovania a vyšetrovania trestných činov. V zmysle čl. 87 ZFEÚ môže Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanoviť opatrenia, ktoré sa týkajú zhromažďovania, uchovávania, spracúvania, analýzy a výmeny príslušných informácií; podpory odborného vzdelávania personálu, ako aj spolupráce v oblasti výmeny personálu, v oblasti zariadenia a výskumu v kriminalistike; spoločných techník vyšetrovania pri odhaľovaní závažných foriem organizovanej trestnej činnosti. Autor predstavuje vybrané formy policajnej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ.

There are no limitations of the topic