25. 9. 2020  20:57      Vladislav        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Policajná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Peter Polák, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav verejného práva - FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
Anotácia:
Európska únia rozvíja policajnú spoluprácu, do ktorej sú zapojené všetky príslušné orgány členských štátov vrátane polície a iných orgánov presadzujúcich výkon práva v špecializovaných oblastiach predchádzania alebo odhaľovania a vyšetrovania trestných činov. V zmysle čl. 87 ZFEÚ môže Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanoviť opatrenia, ktoré sa týkajú zhromažďovania, uchovávania, spracúvania, analýzy a výmeny príslušných informácií; podpory odborného vzdelávania personálu, ako aj spolupráce v oblasti výmeny personálu, v oblasti zariadenia a výskumu v kriminalistike; spoločných techník vyšetrovania pri odhaľovaní závažných foriem organizovanej trestnej činnosti. Autor predstavuje vybrané formy policajnej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia