7. 7. 2020  8:27      Oliver        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Nekalá súťaž a právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anton Dulak, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav súkromného práva - FP
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje. Autor si kladie za cieľ priblížiť problematiku nekalej súťaže, jej jednotlivých skutkových podstát a skúma možnosti ochrany proti nekalosúťažnému konaniu

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia