4. 7. 2020  19:07      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Obchodné tajomstvo a jeho ochrana v praxi
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Anton Dulak, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav súkromného práva - FP
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: JUDr. Radka Kolkusová, LL.M., PhD.
Anotácia:
Právnu úpravu obchodného tajomstva obsahujú ustanovenia § 17 - § 20 ObZ. Novela Obchodného zákonníka uskutočnená zákonom č. 264/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2018 doplnila ustanovenie § 17 o ďalšie odseky. Táto zmena právnej úpravy vychádza z transpozície ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva). Autor skúma význam obchodného tajomstva v praxi a analyzuje nové pojmy, ktoré so sebou priniesla uvedená zmena v právnej úprave obchodného tajomstva.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia