8. 8. 2020  23:03      Oskar        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Disciplinárna zodpovednosť sudcov v Slovenskej republike
Stav tématu:
schváleno (doc. JUDr. Boris Balog, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantující pracoviště:
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Cieľom práce je zmapovať vývoj disciplinárnej zodpovednosti slovenského sudcu, a to z historického, inštitucionálneho i empirického hľadiska. V práci budú spracované disciplinárne rozhodnutia slovenských súdnych orgánov v kontexte zmien právnej úpravy disciplinárnej zodpovednosti, na základe ktorých sa uskutoční vyhodnotenie celkového stavu skúmanej otázky. Záver práce môže autor obohatiť prípadnými návrhmi de lege ferenda ohľadom právnej úpravy disciplinárnej zodpovednosti.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení