13. 7. 2020  13:24      Margita        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Anton Dulak, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav súkromného práva - FP
Max. počet študentov:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
Anotácia:
Študent rozoberie právnu úpravu tzv. vedľajších dojednaní pri kúpnej zmluve, a to jednak z pohľadu Občianskeho zákonníka, ale aj ďalších právnych predpisov (Obchodný zákonník). Súčasťou práce bude porovnanie právnej úpravy vedľajších dojednaní pri kúpnej zmluvy s právnymi poriadkami iných štátov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia