6. 6. 2020  17:20      Norbert        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav klinickej psychológie (FPS)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Väzba na miesto a možnosti jej mapovania v kombinovanom výskumnom dizajne
Stav témy: schválené (prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Fakulta:
Fakulta psychológie
Beh: Bratislava
Garantujúce pracovisko:
Ústav klinickej psychológie - FPS
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Anotácia:
Výskumná štúdia, zameraná na deskripciu a komparáciu kvalitatívnych a kvantitatívnych výskumných metód, ktoré sa v súčasnosti používajú na mapovanie väzby na miesto. Analýza a porovnanie metód z hľadiska metodologického, psychometrického, chronologického, cieľových skupín, výsledkov a i. Odporúčania pre ďalšiu výskumnú prax vzhľadom na stanovené kritériá výskumných dizajnov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia