7. 7. 2020  7:12      Oliver        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Elektronické doručovanie vo verejnej správe
Stav témy: schválené (doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie správneho práva - UVP FP
Max. počet študentov:
5
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
Anotácia:
Predmetná téma sa venuje problematike doručovania osobám, ktoré majú zriadených viacero elektronických schránok. Uvedené rozpracúva na príklade znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Analyzuje súčasný právny stav a poukazuje na aplikačné problémy v praxi. Tiež upozorňuje na skutočnosť, že súčasný právny poriadok nejednoznačne špecifikuje postavenie znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, čo má vplyv aj na elektronické doručovanie. Autor sa venuje i problémom pri doručovaní znalcom tlmočníkom a prekladateľom fyzickým osobám podľa zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia