14. 7. 2020  12:31      Kamil        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Paneurópska vysoká škola


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Elektronické doručovanie vo verejnej správe
Stav tématu:
schváleno (doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
Fakulta: Fakulta práva
Garantující pracoviště: Oddelenie správneho práva (UVP FP)
Max. počet studentů:5
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Predmetná téma sa venuje problematike doručovania osobám, ktoré majú zriadených viacero elektronických schránok. Uvedené rozpracúva na príklade znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Analyzuje súčasný právny stav a poukazuje na aplikačné problémy v praxi. Tiež upozorňuje na skutočnosť, že súčasný právny poriadok nejednoznačne špecifikuje postavenie znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, čo má vplyv aj na elektronické doručovanie. Autor sa venuje i problémom pri doručovaní znalcom tlmočníkom a prekladateľom fyzickým osobám podľa zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení