8. 8. 2020  0:26      Oskar        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Elektronické doručovanie vo verejnej správe
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Peter Polák, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav verejného práva - FP
Max. počet študentov:
5
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Bakalárska práca sa venuje problematike doručovania osobám, ktoré majú zriadených viacero elektronických schránok. Uvedené rozpracúva na príklade znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Analyzuje súčasný právny stav a poukazuje na aplikačné problémy v praxi. Tiež upozorňuje na skutočnosť, že súčasný právny poriadok nejednoznačne špecifikuje postavenie znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, čo má vplyv aj na elektronické doručovanie. Autor sa venuje i problémom pri doručovaní znalcom tlmočníkom a prekladateľom fyzickým osobám podľa zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia