4. 7. 2020  20:30      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Problematika uzatvárania správnych dohôd
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Peter Polák, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav verejného práva - FP
Max. počet študentov:4
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
V Slovenskej republike sú správne dohody /verejnoprávne zmluvy/ upravené vo viacerých zákonoch iba rámcovo alebo osobitný zákon len pripúšťa takúto formu riešenia úloh verejnej správy ale procesnú stránku nerieši, a to ani odkazom na iný právny predpis. Predmetná bakalárska práca naznačuje niektoré možné riešenia načrtnutej problematiky.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia