4. 7. 2020  19:41      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Stav témy:
schválené (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. počet študentov:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.
Anotácia:
Práca sa zaoberá problematikou vymedzenia hraníc slobody prejavu z pohľadu právnej úpravy obsiahnutej v Ústave Slovenskej republiky a relevantných medzinárodných dokumentoch so zameraním sa na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ústredným motívom práce je pritom sloboda prejavu médií a ich zasahovanie do práva na súkromie jednotlivcov, predovšetkým tzv. osôb verejného záujmu. Z tohto dôvodu sa práca venuje aj vymedzeniu práva na súkromie, resp. inštitútu ochrany osobnosti. V prípade oboch uvedených ľudských práv práca čerpá aj z ich zakotvenia v judikatúre súdov Slovenskej republiky a v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia