25. 9. 2020  22:45      Vladislav        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Ochrana osobných údajov v medzinárodnom kontexte
Stav témy:
schválené (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. počet študentov:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
V globálnej informačnej ekonomike sa osobné údaje stali hnacou silou väčšiny súčasnej online aktivity. Každý deň sa na celom svete prenáša, ukladá a zhromažďuje veľké množstvo informácií, čo umožňuje obrovské zlepšenie výpočtovej a komunikačnej sily. V rozvojových krajinách sa sociálne, hospodárske a finančné činnosti online uľahčili prostredníctvom využívania mobilných telefónov a lepšieho pripojenia na internet. Keď sa čoraz viac ekonomických a sociálnych aktivít pohybuje online, čoraz viac sa uznáva význam ochrany údajov a súkromia, a to nielen v kontexte medzinárodného obchodu. Súčasný systém ochrany údajov je zároveň veľmi rozdrobený a má rozdielne globálne, regionálne a národné regulačné prístupy. Práca poskytuje ucelený pohľad na súčasnú situáciu a analýzu vývojových trendov zlučiteľnosti politík ochrany údajov na medzinárodnej úrovni.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia