24. 10. 2020  6:16      Kvetoslava        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií
Stav témy:
schválené (doc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD.
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie medzinárodného práva súkromného - UMEP FP
Max. počet študentov:3
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD.
Anotácia:
Masmédiá v súčasnom svete predstavujú prostredníctvom narastajúceho vplyvu a technologického vývoja, silný nástroj moci a ovládania, a tak nevyhnutne narúšajú osobnú slobodu jednotlivca, jeho privátnu sféru, ako aj pocit bezpečia. Záverečná práca pojednáva o limitoch slobody prejavu ako jedného zo základných pilierov demokracie, hraniciach, ktoré práca rozvíja z pohľadu ústavných mantinelov, ako aj vo svetle bohatej judikatúry ESĽP.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia