Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Analýza podnikateľského prostredia v Maďarsku
Stav témy: schválené (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného podnikania - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom bakalárskej práce je uskutočniť analýzu súčasného stavu a vývoja podnikateľského prostredia v Maďarsku. Prvá časť bakalárskej práce popisuje súčasný stav maďarskej ekonomiky s dôrazom na významné zmeny uskutočnené v posledných dekádach. Druhá časť práce sa zameriava na samotnú analýzu podnikateľského prostredia s dôrazom na investičné prostredie. Tretia časť práce sa zameriava na porovnanie stavu podnikateľského prostredia v Maďarsku na medzinárodnej úrovni pomocou globálnych indexov (napr. Doing Business).

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia