Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Podnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchu
Stav témy: schválené (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného podnikania - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Kúpeľníctvo zažíva v uplynulom období veľký rozmach. Preto čoraz viac podnikateľských subjektov pôsobí v tejto oblasti. Cestovný ruch sa vyznačuje vysokou dynamikou rozvoja ako odvetvie národného hospodárstva. Podnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchu má preto veľa perspektív. Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť na príklade vybraného podniku podnikateľskú činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchu.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia