2. 7. 2020  10:54      Berta        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Klíma školy a psychická odolnosť adolescentov
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantující pracoviště:
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Bakalárska práca sa zaoberá psychickou odolnosťou (rezilienciou - umožňuje jednotlivcovi lepšie sa prispôsobiť a zvládať nároky či požiadavky prostredia) a vnímaním školskej klímy adolescentmi. Má za cieľ zistiť vzťah reziliencie (ako dôležitého ukazovateľa zdravého psychického vývinu žiaka) a dimenzií školskej klímy, tak ako ju vnímajú adolescenti, ktorí školu navštevujú. Na meranie reziliencie sa použije Škála reziliencie pre deti a mládež (CYRM - Child and Youth Resilience Measure) a na meranie školskej klímy dotazník Georgia School Climate Surveys.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení