Aug 7, 2020   11:39 a.m.      Štefánia        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Psychology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Sebaúčinnosť adolescentov v kontexte klímy školy
State of topic:
approved (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Psychology
Supervising department:
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie - FPS
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Annotation:
Zámerom bakalárskej práce bude na základe štúdia relevantnej literatúry predstaviť konštrukty sebaúčinnosť a klíma školy s akcentom na obdobie adolescencie. Cieľom výskumu bude zistiť vzájomný vzťah sebaúčinnosti a dimenzií klímy školy na základe ich percepcie adolescentmi. Na základe výsledkov výskumu sa pokúsiť vysvetliť súvislosti vnímania klímy školy a sebaúčinnosti adolescentov.

There are no limitations of the topic