9. 8. 2020  7:08      Ľubomíra        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta psychológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Sebaúčinnosť adolescentov v kontexte klímy školy
Stav témy:
schválené (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav všeobecnej psychológie - FPS
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Anotácia: Zámerom bakalárskej práce bude na základe štúdia relevantnej literatúry predstaviť konštrukty sebaúčinnosť a klíma školy s akcentom na obdobie adolescencie. Cieľom výskumu bude zistiť vzájomný vzťah sebaúčinnosti a dimenzií klímy školy na základe ich percepcie adolescentmi. Na základe výsledkov výskumu sa pokúsiť vysvetliť súvislosti vnímania klímy školy a sebaúčinnosti adolescentov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia