Aug 9, 2020   8:08 a.m.      Ľubomíra        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Psychology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Emocionálna inteligencia a klíma školy očami žiakov
State of topic:
approved (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Faculty: Faculty of Psychology
Supervising department:
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie - FPS
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Annotation:
Emocionálna inteligencia ako schopnosť sám seba motivovať, nevzdávať sa v náročných životných situáciach, ovládať svoje pohnútky a nálady, zabrániť úzkosti a nervozite, vcítiť sa do situácie iných, v ťažkých situáciách nestrácať nádej a ď., patrí k faktorom, ktoré pôsobia na prežívanie osobnej pohody v škole i školskej úspešnosti žiaka. Zámerom bakalárskej práce bude kvantitatívnym typom výskumu osvetliť súvislosti emocionálnej inteligencie a dimenzií školskej klímy prostredníctvom ich percepcie žiakmi.

There are no limitations of the topic