7. 8. 2020  6:35      Štefánia        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta psychológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Emocionálna inteligencia a klíma školy očami žiakov
Stav témy:
schválené (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko: Ústav všeobecnej psychológie - FPS
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Emocionálna inteligencia ako schopnosť sám seba motivovať, nevzdávať sa v náročných životných situáciach, ovládať svoje pohnútky a nálady, zabrániť úzkosti a nervozite, vcítiť sa do situácie iných, v ťažkých situáciách nestrácať nádej a ď., patrí k faktorom, ktoré pôsobia na prežívanie osobnej pohody v škole i školskej úspešnosti žiaka. Zámerom bakalárskej práce bude kvantitatívnym typom výskumu osvetliť súvislosti emocionálnej inteligencie a dimenzií školskej klímy prostredníctvom ich percepcie žiakmi.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia