Aug 9, 2020   8:15 a.m.      Ľubomíra        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Psychology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Rezistencia voči zmene a osobnosť
State of topic: approved (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Mgr. Denisa Newman, PhD.
Faculty:
Faculty of Psychology
Supervising department: Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie - FPS
Max. no. of students:
2
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Mgr. Denisa Newman, PhD.
Annotation: Bakalárska práca je správou o kvantitatívnej štúdii zameranej na skúmanie miery rezistencie voči zmene ako osobnostnej charakteristiky u vybranej skupiny obyvateľstva. Analýza je tiež zameraná na hľadanie vzťahov medzi rezistenciou voči zmene a osobnosťou v celkovej miere, ako aj medzi jednotlivými dimenziami oboch premenných. V štúdii budú použité dotazníky RTC (Resistance to Change Scale, Oreg, 2003) a NEO-FFI (NEO Five Factor Inventory P. T. Costa, McCrae, 2007) prípadne NEO PI-R.

There are no limitations of the topic