12. 8. 2020  6:12      Darina        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta psychológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Rezistencia voči zmene a osobnosť
Stav témy:
schválené (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Mgr. Denisa Newman, PhD.
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko: Ústav všeobecnej psychológie - FPS
Max. počet študentov:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Mgr. Denisa Newman, PhD.
Anotácia:
Bakalárska práca je správou o kvantitatívnej štúdii zameranej na skúmanie miery rezistencie voči zmene ako osobnostnej charakteristiky u vybranej skupiny obyvateľstva. Analýza je tiež zameraná na hľadanie vzťahov medzi rezistenciou voči zmene a osobnosťou v celkovej miere, ako aj medzi jednotlivými dimenziami oboch premenných. V štúdii budú použité dotazníky RTC (Resistance to Change Scale, Oreg, 2003) a NEO-FFI (NEO Five Factor Inventory P. T. Costa, McCrae, 2007) prípadne NEO PI-R.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia