7. 8. 2020  11:59      Štefánia        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta psychológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Postoje mladých ľudí nového milénia k rodine, manželstvu a rodičovstvu
Stav témy:
schválené (prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav školskej a pracovnej psychológie - FPS
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Zámerom bakalárskej práce je odhaliť aktuálny stav postojov mladých ľudí tohto milénia /miléniánov k rodine, manželstvu a rodičovstvu, a to vzhľadom na vybrané premenné (vek, pohlavie, miesto trvalého bydliska, typ rodiny, škola).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia