Aug 7, 2020   5:51 a.m.      Štefánia        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Psychology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Sociálna atmosféra a miera reziliencie u žiakov stredných škôl
State of topic:
approved (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Psychology
Supervising department:
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie - FPS
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: PhDr. Beáta Dvorská, PhD.
Annotation:
Cieľom bakalárskej práce je zistiť či existuje vzťah medzi vnímanou sociálnou atmosférou triedy a rezilienciou u žiakov stredných škôl. Tiež chceme zistiť či existuje rozdiel z hľadiska pohlavia a typu stredných škôl (verejnoprávna, súkromná - gymnázium, stredná odborná škola)

There are no limitations of the topic