7. 8. 2020  5:38      Štefánia        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta psychológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Sociálna atmosféra a miera reziliencie u žiakov stredných škôl
Stav témy: schválené (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
PhDr. Beáta Dvorská, PhD.
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav všeobecnej psychológie - FPS
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom bakalárskej práce je zistiť či existuje vzťah medzi vnímanou sociálnou atmosférou triedy a rezilienciou u žiakov stredných škôl. Tiež chceme zistiť či existuje rozdiel z hľadiska pohlavia a typu stredných škôl (verejnoprávna, súkromná - gymnázium, stredná odborná škola)

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia