Aug 7, 2020   10:49 a.m.      Štefánia        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Psychology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Prenatálny bonding/attachment
State of topic:
approved (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.
Faculty: Faculty of Psychology
Supervising department:
Ústav všeobecnej, sociálnej psycholgie a metodológie - FPS
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Cieľom bakalárskej práce je kvantitatívne preskúmať prenatálny bonding meraný rôznymi metódami u oboch rodičov, t.j. matky ako aj otca.

There are no limitations of the topic