Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
RNDr. Ján Lacko, PhD.
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: RNDr. Ján Lacko, PhD.
Anotácia: Cieľom práce je navrhnúť rozšírenie existujúcej muzeálnej expozície o interaktívne prvky, vrátane návrhu potrebných HW a SW súčastí a implementácia vybraných interaktívnych prvkov.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia