Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Návrh možností prepojenia VR a MR pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia: Cieľom práce je navrhnúť spôsoby prepojenia používateľa virtuálnej reality a používateľa zmiešanej reality pri zobrazení prostredia v reálnom čase, návrh kalibrácie systému a jeho implementácia pre vybrané zariadenia. Systém bude využitý pri rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode vo virtuálnej realite.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia