Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Návrh systému pre elektronický zber a vyhodnocovanie formulárov pri liečbe neurologických pacientov
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: RNDr. Ján Lacko, PhD.
Anotácia:
Cieľom práce je navrhnúť, implementovať a otestovať systém pre zber formulárov o progrese pacientov pri liečbe neurologických ochorení. Digitalizácia formulárov, návrh webového rozhrania, databázy a spôsobu zobrazovania vyhodnotených údajov.

informaceK téme nie sú zadané žiadne obmedzenia