Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Systém vyhodnocovania progresu pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: RNDr. Ján Lacko, PhD.
Fakulta: Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom práce je navrhnúť spôsoby vyhodnocovania progresu a metriky pacientov po cievnej mozgovej príhode pri realizácii úloh vo virtuálnej realite, vytvorenie databázy pacienta a personalizácia úloh.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia