Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Fuzzy logika v modelovaní a riadení
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Anotácia:
1.Analýza využívania fuzzy množín a fuzzy logiky pre modelovanie a riadenie 2.Návrh algoritmov na báze umelej inteligencie pomocou fuzzy-neuro v prostredí Matlab-Simulink a v jazyku Python 3.Vývoj GUI pre modelovanie procesov pomocou fuzzy logiky 4.Testovanie fuzzy modelov pre reálne údaje z oblasti automobilového priemyslu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Zameranie
B-AI Aplikovaná informatika
B-AI-ISP Informačné systémy pre Priemysel 4.0

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.