Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Senzor pre rozpoznávanie obrazu
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
Anotácia:
Preštudujte vhodné základné metódy pre automatickú detekciu a rozpoznávanie obrazu. Na vhodnej mobilnej, vnorenej alebo inej platforme navrhnite a realizujte aplikáciu, ktorá vyhodnotí vizuálnu informáciu podľa voliteľnej špecifikácie používateľa.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia