10. 8. 2020  4:40      Vavrinec        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | E | H | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | W | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BPAgresívny štýl humoru vo vzťahu k osobnosti
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1
2.
BP
Ako rozumejú a rozprávajú príbehy deti predškolského veku.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bršelová, V.
3.BP
Attachment a kontextuálny výkon
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1
4.
BP
Attachment a štýly rodičovstva očami adolescentov
Szobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
5.BPAttachment na pracovisku a attachment k partneroviGreškovičová, K.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
6.
BP
Attachment na pracovisku a kontextuálny výkon
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Ondušková, K.
7.
BP
Attachment na pracovisku a príslušnosť k organizáciiGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
BP
Attachment na pracovisku a attachment k rodičom
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mikušová, J.
9.
DP
Attachment, sebahodnotenie a štýly rodičovstva očami adolescentovSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
10.BP
Brand attachment v kontexte vybraných individuálnych premenných
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti tématu
1 / 2
Michajlovová, L.
11.
DP
Efektívnosť programu sociálno-emocionálneho učenia Druhý krok v materskej školeÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Mojžišová, K.
12.
BP
Emocionálna inteligencia a klíma školy očami žiakov
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
13.BPHranie hazardných hier u adolescentovÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
14.
BP
Klíma školy a psychická odolnosť adolescentovSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
15.DPKlíma školy, tvorivosť a sociálno-emocionálne zdravie žiakovSzobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti tématu0 / 1
--
16.
BPKvalita života a sociálna opora pri závažných ochoreniachÚstav klinickej psychológie (FPS)B-PSY
FPS
Podrobnosti tématu
2 / 2
Palcsó, O.
Ekeová, K.
17.
DP
Kvalita života a stratégie zvládania u odliečených onkologických pacientov
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
18.BP
Možnosti využitia dotazníka SDQ u klientov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1--
19.
BP
Možnosti využitia virtuálnej reality v psychoterapii
Ústav klinickej psychológie (FPS)
B-PSY
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
20.
DP
Názov bude upresnený
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
21.BP
Názov bude upresnený
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 4 Machová, L.
22.DP
Osobnosť, sociálno-emocionálne zdravie a tvorivosť v období adolescencie
Szobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Krajný, D.
23.
BPOverenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti tématu2 / 2
24.BPOverenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
2 / 2
25.
BP
Postoje mladých ľudí nového milénia k rodine, manželstvu a rodičovstvuGajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
26.
BP
Postoje žiakov základných škôl k rodine, k škole a k sebe samému.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
27.BP
Posttraumatický rozvoj u pacientov so závažným ochorením
Naništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPS
Podrobnosti tématu
2 / 2 Brušová, P.
Srnová, E.
28.
DP
Pôrodná starostlivosť z pohľadu žien
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1 Balažovjechová, D.
29.
DP
Prenatálny bonding/attachment
Greškovičová, K.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
BP
Prenatálny bonding/attachmentÚstav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
2 / 1 Gráčová, B.
Deters, Ľ.
31.
BP
Prežívanie vďačnosti u seniorov
Chlebcová, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
Topor, S. D.
32.
DP
Pripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory vnímanej efektívnosti lídraLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu0 / 1
--
33.
DPPripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory pracovnej angažovanostiLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
34.
BP
Psychologické prediktory akademickej úspešnosti študentov VŠ
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1 Pappová, M.
35.
BP
Psychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
36.
DPPsychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
37.
BP
Psychometrické vlastnosti dotazníka vzťahovej väzby k pracovnému miestu
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
Pengilly, M.
38.
DP
Psychometrické vlastnosti krátkych verzií ECR-RGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
BP
Psychometrické vlastnosti škály Líder ako poskytovateľ bezpečia
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
DPPsychosociálne koreláty hypertenzie u dospelých ambulantných pacientov
Ústav klinickej psychológie (FPS)
M-PSY
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1
41.
DP
Reziliencia a sociálno-emocionálne zdravie adolescentov v kontexte klímy školy
Szobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
42.
BP
Rezistencia voči zmene a osobnosťNewman, D.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
2 / 2
Lukáčiková, T.
Hajnalová, M.
43.
DP
Rizikové správanie adolescentov/pubescentov a sociálno-emocionálne zdravieRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1
44.DPSebahodnotenie a tvorivosť v období vynárajúcej sa dospelosti
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
Poľová, D.
45.
BP
Sebahodnotenie žiakov a klíma školySzobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1
46.
BP
Sebaúcta a sociálno-emocionálne zdravie adolescentov/pubescentov
Roľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Martinásková, A.
47.
BP
Sebaúčinnosť adolescentov v kontexte klímy školy
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kubalová, L.
48.DPSebaúčinnosť učiteľov a úspešnosť žiakov základnej školyLisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
49.
BP
Sexuálne násilie páchané na deťoch v on-line priestore
Gajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu1 / 1 Šatura, D.
50.
BP
Skríning jazykového vývinu u detí vo veku troch rokov.
Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kapcátová, L.
51.
BPSociálna atmosféra a miera reziliencie u žiakov stredných škôl
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1--
52.
BP
Sociálna atmosféra online komunít
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
53.BPSociálna klíma tried v inkluzívnej základnej škole a jej dosah na sociálno-emocionálne zdravie žiakovÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
54.
DP
Sociálno-emocionálne zdravie a prispôsobivosť pubescentov/adolescentov
Roľková, H.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
55.
DP
Sociálno-emocionálne zdravie a prispôsobivosť pubescentov/adolescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti tématu1 / 1
56.
BP
Sociálno-emocionálne zdravie učiteľov vybraných základných škôlGajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lenkeyová, P.
57.BPSociálno-emocionálne zdravie v kontexte klímy školyÚstav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
58.
BP
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
59.BP
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Švrčková, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
60.
BP
Spojitosť emocionálnej inteligencie a rizikového správania u žiakov stredných škôlZajac, L.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti tématu1 / 1 Blažková, N.
61.
BP
Spokojnosť s pôrodom
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Cagáňová, K.
62.
BPStratégie zvládania záťažových situácií u učiteľov ZŠ v kontexte mentálneho zdraviaSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1
63.BPStratégie zvládania záťažových situácii žiakov s poruchami pozornostiSzobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
64.BP
Súvislosť problematického užívania internetu s rezilienciou adolescenta
Szobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
65.BP
Šikanovanie v základných školách
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
66.
DP
Školská klíma z pohľadu žiakov, rodičov a zamestnancov vybranej školy
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
67.
BP
Štýl výchovy a reziliencia pubescentov/adolescentovRoľková, H.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
68.
BP
Štýl výchovy a sebaúcta adolescentov
Roľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti tématu1 / 1
69.
BP
Štýl výchovy a sociálno-emocionálne zdravie stredoškolákov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1
70.
BPŠtýl výchovy a sociálno-emocionálne zdravie žiakov druhého stupňa ZŠÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Sásiková, K.
71.
DP
Teória mysle závislých ľudíBoleková, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
72.
DP
Transformačný leadership a efektívnosť futbalových tímovLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti tématu1 / 2 Kubalec, V.
73.DP
Transformačný leadership vo vzťahu s angažovanosťou a kontextuálnym výkonom zamestnancov
Lisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu0 / 1
--
74.
DP
Väzba na miesto a možnosti jej mapovania v kombinovanom výskumnom dizajne
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
75.
BP
Vďačnosť mladých dospelých
Chlebcová, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
76.
DP
Voľná téma z oblasti poradenskej psychológie a psychoonkológieNaništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Pastorková, Ľ.
77.
BP
Vzťahová väzba a sebahodnotenie u adolescentovSzobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
78.
BP
Wellbeing adolescetov/pubescentov a ich sebaúctaÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
79.
DPWorkplace attachment v kontexte premenných organizačného správania a výkonuNewman, D.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
80.BPZdroje životnej zmysluplnosti u stredoškolských/vysokoškolských študentovŠvrčková, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hrebičková, M. F.
81.
BP
Zhoda vo vnímaní dôležitosti hodnôt a spokojnosť v partnerskom vzťahu
Boleková, V.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1 Tomašovičová, P.